Day 1(2007.03.24):广州>太原,直接到晋祠;住晋祠
Day 2(2007.03.25):大寨;住太原
Day 3(2007.03.26):大同方向,雁门关、云冈石窟、大同九龙壁;住大同
Day 4(2007.03.27):恒山悬空寺、五台山;住五台山
Day 5(2007.03.28):上午继续五台山,下午返回太原,参观东湖醋厂;住太原
Day 6(2007.03.29):平遥古城、乔家大院;住临汾
Day 7(2007.03.30):壶口;住临汾
Day 8(2007.03.31):王家大院、常家庄园;住太原
Day 9(2007.04.01) :太原逛街,太原>广州
标签:
发表评论   请注意:本站已经启用评论审核机制,审核通过才能显示!
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称 *   
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写